Glass Buildings

Høstprogram 2021

SEPTEMBER

"Er tiden for de store reformene forbi?", 9. september, kl. 17.00

 

Slutt med store, dyre og kompliserte reformer. Vær mer pragmatiske og skap nødvendig endring og omstilling skritt for skritt. Dette er et av budskapene fra Jan Grund i hans nye bok om «Styring og ledelse – balansens kunst». 

 

Vi er midt i en valgkamp og reformforslagene sitter løst.  Men når støvet har lagt seg og effekten blir evaluert, viser det seg at politikerne har en tendens til å overselge gevinstene og underselge kostnadene ved de reformene de vil gjennomføre. I en ny rapport  slår DFØ fast at statlige reformer ikke er godt nok utredet, er for omfattende og har for detaljerte beskrivelser av virkemidler på et for tidlig stadium. Reformenes politiske karakter fører ofte til at embetsverket utfordres og den faglige og administrative rasjonaliteten får mindre plass (DFØ-rapport). 

 

Med dette som utgangspunkt inviterte vi Jan Grund og Vivi Lassen til å innlede under overskriften «Er tiden for de store reformene forbi?

Hovedinnleder: Jan Grund

Jan Grund er professor emeritus ved OsloMet. Han var i mange år professor ved Handelshøyskolen BI, der han også har vært prorektor i åtte år. Grund har også vært rektor ved Høgskolen i Akershus. Han har ellers vært spesialrådgiver for Sosialdepartementet, planleggingssjef i Helsedirektoratet, og han har vært ressursperson og ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg. Han har også bred erfaring som styreleder og styremedlem for kunnskapsorganisasjoner innen forskjellige sektorer.

 

Forberedt kommentar: Vivi Lassen

Vivi Lassen, tidligere assisterende direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og har hatt en sentral rolle i utviklingen av den statlige forvaltningspolitikken.  Lassen har også vært byråd for helse og eldre i Oslo og har hatt flere styreverv, blant annet hovedstyret for Norges Bank. De siste årene har hun ledet arbeidet med følgeevalueringen av Politireformen . Det siste året har hun også vært med på DFØ rapporten «Når støvet har lagt seg – erfaringer fra statlige reformer» 

Se videopptaket fra medlemsmøtet her (ta kontakt med sekretariat@nafnet.no for passord).


 

Vivi Lassen 2.jpeg
Jan Grund3.jpeg

NOVEMBER

"Personlig ledersansvar i staten?", 11. november, kl. 17.00

 

Hva kan utledes av formelt regelverk om personlig lederansvar i staten og hvordan er praksis? Er det behov for endringer, eller fungerer det godt slik det er?

 

Selv om søkelyset på møtet vil rettes primært mot norske forhold, synes det å foreligge interessante forskjeller mellom Norge og Danmark på dette området. I vårt naboland i sør er det ikke sjelden at større saker – for tiden i særdeleshet riksrettssaken mot Inger Støjberg – også får konsekvenser for ledere i embetsverk og øvrig forvaltning.


Det vil bli gitt innledninger til temaet ved jurist, filosof og professor ved BI Morten Kinander og tidligere politidirektør, direktør i Difi og departementsråd Ingelin Killengreen. Kinander har blant annet skrevet om belønning av og sanksjoner mot forvaltningsledere fra et akademisk perspektiv , mens Killengreen har unik realkompetanse og praktisk erfaring med den samme problemstillingen.

Ingelin Killengreen.jpeg
Vivi lassen.jpeg

OKTOBER

"Langtidsplanlegging eller lange ønskelister?", 12. oktober, kl. 17.00

 

“NTP bør ikke brukes til å planlegge luftslott” mente Aftenposten på lederplass etter at Nasjonal transportplan ble behandlet i Stortinget i sommer. “Absurd teater tjener ikke Forsvaret” var tittelen på Dagens næringslivs leder etter at forsvarsministeren måtte legge frem langtidsplanen for forsvaret på ny etter å ha fått ompuss. Langtidsplaner utarbeides i flere sektorer for at forvaltningen skal få større forutsigbarhet enn hva de årlige budsjettprosessene gir dem. Dette er en forutsetning for å gjøre større investeringer og treffe omfattende tiltak som går over flere år. Forutsigbarheten krever dog at både den sittende regjeringen og opposisjonen er lojale mot planene som er vedtatt. Samtidig kan balansen og de hårfine beregningene i planene, basert på fagetaters og ekspertorganser nitidige analyser, bli brakt ut av likevekt når mange sterke interessenter skal ha sagt sitt før planene legges frem av politisk ledelse. 

 

Vi har invitert departementsrådene Villa Kulild og Arne Røksund til å belyse fordeler og ulemper ved å ha langtidsplaner og fortelle om prosessene som legges opp for å sikre at planene får den nødvendige tilslutningen og blir gjennomført til slutt.

 

Villa Kulild ble utnevnt departementsråd i Samferdselsdepartementet i 2015. Hun har vært leder for direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) hvor hun startet som assisterende direktør, men overtok som direktør i 2010. Hun har arbeidet i 20 år i Olje- og energidepartementet, blant annet som ekspedisjonssjef og konstituert departementsråd. Kulild har også vært energiråd ved den norske ambassaden i USA. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. I tillegg har hun grunnfag i sammenlignende politikk.

Arne Røksund blir fra nyttår ny president i ESA i Brüssel. Røksund er i dag departementsråd i Forsvarsdepartement, en stilling han har hatt siden mars 2017. Han har en lang militær karriere (1984-2011) fram til grad som kontreadmiral og stilling som direktør ved Forsvarets høyskole.  I 2007 ble han sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. I 2011 ble han departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet, og i perioden 2013-2017 var han assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet. Røksund er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Sjøforsvarets stabsskole del 1, og han har Forsvarets russiskkurs og fransk stabsskole. Røksund har også hovedfag og doktorgrad i historie. Les mer her.

Villa Kulid.jpg
Arne Roksund.jpeg

DESEMBER

Førjulsforedraget, 8. desember, kl. 17.00

 

Årets førjulsforedrag omhandler sentralbankens uavhengighet og holdes av tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem. Gjedrem ledet også sentralbanklovutvalget (NOU 2017: 13) som blant annet foreslo en klargjøring av reguleringen av sentralbankuavhengigheten.

 

Stortinget fastsetter formålene for sentralbankvirksomheten i sentralbankloven, mens kompetansen til å presisere operative mål innenfor de rammene sentralbankloven setter opp, er lagt til Kongen i statsråd. Norges Bank skal gis anledning til å uttale seg før vedtak treffes. Slike vedtak skal meddeles Stortinget. Norges Bank er gitt stor grad av

uavhengighet i bruken av virkemidler, og terskelen for regjeringens instruksjonsadgang, utover de generelle retningslinjene, er forbeholdt "ekstraordinære situasjoner". Norges Bank har en generell plikt til å informere departementet om saker av viktighet.

 

I foredraget vil Gjedrem redegjøre for blant annet bakgrunnen for hvorfor Norges Bank og andre sentralbanker har stor grad av uavhengighet i sin virkemiddelbruk. Hvorfor skiller sentralbanken seg fra andre statlige institusjoner på dette punktet og hvordan er reguleringen for Norges Bank sammenliknet med andre sentralbanker? Er avhengigheten rokket ved den senere tiden i lys av sentralbankenes massive kjøp av statspapirer i kjølvannet av finans- og statsgjeldskrisen for noen år siden?"

Ingelin Killengreen.jpeg
Vivi lassen.jpeg
Pure White.jpeg

Jan Grund

Vivi Lassen

Villa Kulild

Arne Røksund

Pure White.jpeg
Ingelin Killengreen.jpeg

Morten Kinander

Ingelin
Killengreen

Svein Gjedrem 2_edited_edited.jpg

Svein Gjedrem

Morten Kinander.jpeg