top of page

TIDLIGERE MEDLEMSMØTER

2014

FØRJULSFOREDRAG

Mellom tillit og kontroll -- kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid

Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet holder årets førjulsforedrag med tittelen: Mellom tillit og kontroll -- kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid.

MEDLEMSMØTE

Fra klassisk byråkrati til redskapsbyråkrati – om departementenes utvikling

På medlemsmøtet 29. oktober vil professor Tore Grønlie innlede om departementenes utvikling i et historisk perspektiv. Finansråd Svein Gjedrem og departementsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommenterer innledningen.

Til tross for at oppgaver er ført ut av departementene og til direktorater har vi sett en jevn vekst i antall ansatte i departementene. Samtidig har det vært påpekt, både fra Dif og andre, at departementenes oppgave som sekretariat for politisk ledelse har fått mer plass, på bekostning av mer tradisjonell myndighetsutøvelse, enkeltsaksbehandling og etats- og sektorstyring. Professor Tore Grønlie ved Universitetet i Bergen, som blant annet har vært sentral forfatter av tobindsverket Sentraladministrasjonens historie etter 1945, vil innlede om departementenes utvikling, blant annet med utgangspunkt tilblivelsen av reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling på 60-tallet. Gjennom det vil han belyse viktige forvaltningspolitiske problemstillinger knyttet til departementenes utvikling, problemstillinger som stadig er like aktuelle og omdiskuterte.

Finansråd Svein Gjedrem og departementsråd Eivind Dale i Kommunal – og moderniseringsdepartementet vil kommentere innledningen og viktige utviklingstrekk og utfordringer for departementene, blant annet knyttet til behovet for standardisering og effektiv ressursbruk, og behovet for balanse mellom lojalitet til den sittende politiske ledelse, faglig uavhengighet og politisk nøytralitet.

MEDLEMSMØTE

Produktivitetsutfordringer i Norge

Professor Jørn Rattsø ved NTNU leder den regjeringsnedsatte produktivitetskommisjonen. Mandag 29. september innleder han om temaet "Produktivitetsutfordringer i Norge", med særlig fokus på offentlig sektor. Journalist Maria Reinertsen i Morgenbladet holder forberedt kommentar.

Regjeringen oppnevnte i februar 2014 en produktivitetskommisjon, som har fått i oppdrag å kartlegge og analysere årsakene til svakere produktivitetsutvikling her i landet. Kommisjonen skal også fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Professor Jørn Rattsø, NTNU leder kommisjonen. Han vil være hovedinnleder på et møte i NAF mandag 29. september med tittelen "Produktivitetsutfordringer i Norge". Rattsø vil diskutere utfordringer slik de ser ut underveis i kommisjonens arbeid, med særlig fokus på offentlig sektor.

Journalist Maria Reinertsen i Morgenbladet holder forberedt kommentar

For mer informasjon om kommisjonens arbeid, se deres nettsider.

MEDLEMSMØTE

Ny kommunestruktur i Norge? - Kommunereformutvalgets forslag til kriterier for ny inndeling

Professor Signy Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og leder for regjeringens ekspertutvalg for ny kommunestruktureder, innleder om temaet "Ny kommunestruktur i Norge? - Kommunereformutvalgets forslag til kriterier for ny inndeling".

Det vil også bli en forberedt kommentar.

Som ledd i regjeringens arbeid med kommunereformen er det nedsatt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og foreslå kriterier for en ny kommuneinndeling. Ekspertutvalget skal levere to rapporter; en delrapport våren 2014 og en sluttrapport innen utgangen av året. I medlemsmøtet i mai vil utvalgets leder innlede til debatt med utgangspunkt i delrapporten som leveres 24. mars.

Geir Vinsand, NIVI Analyse, vil kommentere ekspertutvalgets arbeid med utgangspunkt i dagens situasjon med uklare og manglende prinsipper for inndelingen av storbyene og andre byer og behov for særskilte prosesser fordi nasjonale hensyn står på spill. Vinsand har i mange år jobbet med kommunerelaterte spørsmål, og var som ansatt i Kommunaldepartementet sekretariatsleder for Christiansenutvalget som utredet kommune- og fylkesinndelingen tidlig på 90-tallet.

For mer informasjon om regjeringens arbeid med kommunereformen, se utvalgets mandat.

ÅRSMØTE

Lykksalighet og pragmatisme - Grunnloven 200 år

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 19. mars 2014 kl. 18:00.

Etter årsmøtesakene holder Ola Mestad, professor ved UiO, det tradisjonelle årsmøteforedraget. I grunnlovsåret 2014 er temaet Lykksalighet og pragmatisme – Grunnloven 200 år. Årsmøtet avsluttes med middag.

MEDLEMSMØTE

Øyet som ser - om bruk og misbruk av ekspertise i styringsverket

Seniorforsker Cathrine Holst ved UiO/ARENA innleder om temaet "Øyet som ser - om bruk og misbruk av ekspertise i styringsverket"

Direktør Ingelin Killengreen i Difi holder forberedt kommentar.

NYTTÅRSFOREDRAG

Statsministerens kontor - en styrket maktens høyborg?

Universitetslektor Kristoffer Kolltveit ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo holder nyttårsforedraget i 2014. Foredragets tittel er: Statsministerens kontor - en styrket maktens høyborg?

Forberedt kommentar ved Kristin Clemet, leder i Civita.

For mer informasjon om temaet, se artikkelen Maktens indre kjerne om Kolltveits doktoravhandling.

Om temaet:

Maktens høyborg var tittelen på Dag Berggravs bok om Statsministerens kontor i 1987. Godt 25 år etterpå er det verdt å spørre seg hvordan SMKs rolle i departementssystemet har utviklet seg videre. Det har vært en jevn vekst i både administrativt og politisk ansatte på SMK, fra 2009 med en egen koordineringsminister. De siste tiårene har regjeringens underutvalg også fått en stadig mer sentral plass i den politiske beslutningsprosessen. Hvordan har disse utviklingstrekkene påvirket SMKs rolle i forvaltningen? Og hvilken rolle vil SMK ha i fremtiden? I foredraget diskuterer Kolltveit disse spørsmålene og ser på mulige årsaker til utviklingen man har sett i Norge de siste tiårene.

bottom of page