TIDLIGERE MEDLEMSMØTER

2022

19. mai kl. 17: Petroleumsfondet og handlingsregelen – bakgrunn, utviklingstrekk og noen glimt fra innsiden av Finansdepartementet

Tidligere finansråd Tore Eriksen tok oss gjennom historien om forvaltningen av Norges petroleumsinntekter. Fra utvinningen på norsk sokkel startet i 1971, via Per Kleppes stortingsmelding om petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn i 1974, til vårt petroleumsfond ble opprettet i 1990, og til handlingsregelen for bruk av statlige oljeinntekter så dagens lys i 2001.  

  

Fra sitt mangeårig embetsmann i Finansdepartementet gikk han gjennom den rollen embetsverket i Finansdepartementet hadde i disse viktige prosessene og samspillet mellom politikere og embetsverk, og gi sine vurderinger av hvordan rammeverket petroleumsfond/handlingsregel har påvirket norsk politikk og norsk økonomi.    

  

Professor i økonomisk historie ved Universitet i Oslo, Einar Lie, holdt en forberedt kommentar til Eriksens foredrag.

19. april kl. 17: Grunnloven og norsk suverenitet

Grunnloven § 1 slår fast at Norge er et «fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike». Etter andre verdenskrig har Norges deltakelse i og samarbeid med internasjonale organisasjoner blitt stadig mer omfattende og rettslig forpliktende. Den rettslige debatten om Grunnlovens regulering av suverenitetsavståelse, inkludert det vernet for Stortingets mindretall som ligger i Grunnloven § 115, har foreløpig kulminert med Høyesteretts betenkning til Stortinget om norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke. Betenkningen, som er den første juridiske betenkningen Stortinget har innhentet fra Høyesterett siden 1945, er i en spissformulering blitt kalt «en statsrettslig avsporing». Hva er status etter Høyesteretts betenkning? Er Grunnlovens regulering av suverenitetsavståelse tilfredsstillende, med sikte på Norges deltakelse i internasjonalt samarbeid generelt og deltakelse i EØS-samarbeidet spesielt? Bør Grunnloven endres? 


Om innlederne

Eirik Holmøyvik er professor i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, med statsrett, menneskerettigheter og rettshistorie som særlige interesseområder. Han har skrevet flere artikler om Grunnloven og norsk suverenitet. Han har videre vært medlem av ulike offentlige utvalg, inkludert Valglovutvalget og utvalget som nylig har vurdert ulike sider av Stortingets kontrollfunksjon («Harberg-utvalget»). Han har også vært møtende varamedlem i Venezia-kommisjonen (European Commission for Democracy through Law).   
 

Arnulf Tverberg er for tiden konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har i en årrekke arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, hvor han blant annet har hatt ansvar for statsrettslige spørsmål. 

Årsmøteforedraget 2022: Amtmann, fylkesmann eller statsforvaltar. Den same gamle, eller heilt ny?

Vi inviterte til årsmøtet og årsmøteforedrag 17. mars på Artilleriloftet fra kl. 17. 
 

Statsforvalterembetet har en lang og stolt historie – faktisk helt tilbake til 1662. Embetet har hatt, og har fremdeles en helt sentral rolle som et bindeledd mellom stat og kommune. Kanskje sterkere enn noen gang.  Noe vi blant annet har sett under bekjempelsen av pandemien.
 

Statsforvalterembetet har tradisjonelt fulgt fylkesinndelingen. Med en reversering av regionreformen, vil det skje en tilsvarende oppsplitting av embetene. Embetene er derfor i stadig endring.

 

Professor Yngve Flo er en av de fremste ekspertene på denne institusjonen og tegnet, med sin historiske bakgrunn, et bilde av hvilke grunnleggende spenninger som har fulgt embetet siden starten.

 

Yngve Flo er professor i historie ved Universitet i Bergen, som har utgitt en rekke bøker innen forvaltnings- og kommunalhistorie. Han er også en populær og mye brukt foredragsholder om disse temaene.

Yngve Flo.jpg

Departementsbyråkrater og den offentlige samtalen

Tidspunkt: 16. februar, Kl. 17.00 - 18.30

Grunnloven § 100 siste ledd slår fast: Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Hva kan det sentrale embetsverk bidra med i så måte?” Møtet ble innledet av avdelingsdirektør Kristine Offerdal og tidligere departementsråd Bjørn-Inge Larsen.

 

Ansatte i offentlig sektor som ønsker enkeltmedlemskap og offentlige virksomheter som er interessert i institusjonsmedlemskap kan søke om innmelding ved å henvende seg til sekretariat@nafnet.no.

50 medlemmer deltok på dette medlemsmøtet.

Kristine Offerdal og Bjørn Inge Larsen.jpg

Nyttårsforedraget: Offentlige utvalg– i hvilken grad styres konklusjonene av mandat, medlemmer og sekretariat?

Tidspunkt: 25. januar, Kl. 17.00 - 18.30

Norges offentlige utredninger (NOU) omtales gjerne som krumtappen i den norske kunnskapsbaserte politikkutformingstradisjonen. Siden serien startet i 1972, har mer enn 1600 utvalg og 18 000 medlemmer og sekretærer arbeidet på vegne av skiftende regjeringer for å levere forslag til tiltak og reform. 


Er det slik at kunnskap og sannhetssøking alltid står i fokus når utvalg oppnevnes? I årets nyttårsforedrag vil politisk og byråkratisk styring av NOU-ene settes under lupen. Stine Hesstvedt, som holdt hovedinnlegget, la frem sin analyse av hvilken rolle politiske og byråkratiske preferanser spiller i oppnevningsprosessen, samt hvilke konsekvenser styring og kontroll kan ha for utvalgenes uavhengighet og legitimitet.

 

Hesstvedt er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har en mastergrad i statsvitenskap og doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2021). I sin PhD-avhandling setter hun søkelyset på hvordan politisk-strategiske avveiinger påvirker oppnevnelse og sammensetning av utvalg, samt hvorvidt politikere og byråkrater utøver kontroll med utvalgenes arbeid. Hennes forskningsinteresser inkluderer politiske beslutningsprosesser og offentlig politikkutforming, samt valg og politisk atferd.


Kristin Halvorsen holdt en forberedt kommentar. Hun er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og tidligere toppolitiker. Halvorsen var finansminister (2005-2009) og kunnskapsminister (2009-2012) i Jens Stoltenbergs andre regjering. Videre var hun stortingsrepresentant i perioden fra 1989 til 2005 og partileder i SV fra 1997 til 2012. 

 

58 medlemmer deltok på dette medlemsmøtet.

Hesstvedt og Halvorsen.jpg