top of page

TIDLIGERE MEDLEMSMØTER

2019

FØRJULSFOREDRAGET

Sentralforvaltningen: Stabilitet og endring gjennom 40 år

Nordisk administrativt Forbund inviterer til foreningens forjulsforedrag 4. desember kl. 17:00.


Tom Christensen, Morten Egeberg og Per Lægreid, professor emeriti i statsvitenskap ved UiO og UiB, har gjennom en lang karriere vært særdeles aktive innen forvaltningsutdanningen og -forskningen, med stor betydning både nasjonalt og internasjonalt.


I årets førjulsforedrag vil de tre professorene gi en oversikt over, og tilbakeblikk på, egen forskning. De vil belyse hva forskningen sier om norsk forvaltning, hvordan utviklingen i forvaltningen har vært i deres år som forskere på området, og gi sine tanker om hvor den norske forvaltningen er på vei.

MEDLEMSMØTE

Forvaltningsloven og digitaliseringsutfordringen

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 12. november kl. 17:00.


Forvaltningslovutvalget avga nylig utredningen NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Blant hovedformålene med revisjonsarbeidet var å utarbeide en lov som legger forholdene til rette for, og bygger på, at en stor del av saksbehandlingen i forvaltningen skjer eller vil skje digitalt. Utredningen drøfter bl.a. automatiserte beslutningsprosesser, digital kommunikasjon i saksbehandlingen og utvidet adgang til informasjons-deling mellom forvaltningsorganer. Det sentrale spørsmålet for medlemsmøtet er hvordan utvalgsutredningen svarer på digitaliserings-utfordringen. Hovedinnleder er Inge Lorange Backer. Han vil presentere utvalgets viktigste forslag før han særlig går inn på digitaliserings-spørsmålene. Dag Wiese Schartum og Jon Holden vil så kommentere på digitaliseringsspørsmålene. 

Inge Lorange Backer er professor emeritus ved Juridisk fakultet i Oslo. I tillegg til å ha vært professor var han i 1995–2008 ekspedisjonssjef i Lovavdelingen. Han har dessuten ledet en rekke lovutredningsutvalg. I 2015–2018 ledet han Forvaltningslovutvalget, som la frem forslag til ny forvaltningslov.

Dag Wiese Schartum er professor ved Juridisk fakultet i Oslo og forsker primært innen elektronisk forvaltning, personvern og rettsteknologi.

Jon Holden er seniorrådgiver i Difi og arbeider der i avdeling for digital transformasjon.

MEDLEMSMØTE

Forskjell på offentlig og privat ledelse?

Nordisk administrativt Forbund inviterar til medlemsmøte 23. oktober kl. 17:00.

 

Er det noen forskjell på å lede offentlige og private organisasjoner? Hva med ledelse i alle de blandingsformene mellom offentlig og privat som er vokst frem i senere år; offentlig eide selskaper, samt selskaper med offentlig og privat eierskap? Er det slik som den generelle ledelsesforskningen ofte ser ut til å anta, at ledelse er noe som er uavhengig av kontekst og dermed sektor? Eller er det å lede offentlige organisasjoner noe helt eget, slik at overføringsverdien fra ledelse i private bedrifter er liten eller ikke eksisterende? Basert på en studie av nesten 2500 ledere – i ulike bransjer og på ulike nivåer – undersøker Dag Ingvar Jacobsen disse spørsmålene empirisk. Undersøkelsen favner en rekke tema innenfor feltet ledelse, helt fra hva som kjennetegner ledere (demografi) og deres organisasjoner, via vektlegging av ulike roller og opplevelse av endring, til hva slags lederstil som benyttes. Dag Ingvar Jacobsen vil være møtets hovedinnleder. Kristina Jullum Hagen vil så holde en forberedt kommentar.

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder og redaktør i Nordisk Administrativt Tidsskrift. Jacobsen er forfatter av flere bøker og har publisert artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift på tema som organisasjon og ledelse, statsvitenskap og metode.

Kristina Jullum Hagen er utdannet statsviter og kommunikasjonsrådgiver, og kommer fra Vadsø i Finnmark. Hun er i dag avdelingsdirektør i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har tidligere ledererfaring i NHO, og har arbeidserfaring fra flere departement.

FROKOSTMØTE

Forholdet mellom politikk og embetsverk

Nordisk Administrativt Forbund inviterar til frokostmøte 3. september kl. 08:30-10:30, i samarbeid med Partnerforum.

 

Treffer nye retningslinjer og dilemmasamling utfordringene for forvaltningen?

 

Sted: Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Påmelding: www.partnerforum.uio.no

 

PROGRAM

08:00 Registrering og lett servering

08:30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat

 • Syv plikter for embetsverket
  Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Plikter, retningslinjer og dilemmaer
  Eivind Smith, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • Lojalitet og integritet
  Morten Baltzersen, finanstilsynsdirektør

 • Hvordan takle embedsmannens dilemmaer?
  Ida Børresen, tidl. direktør Stortinget og UDI

 • Moderator og debattleder: Arild Aspøy, redaktør i Stat & Styring

 

Se Partnerforums nettside for mer informasjon.

MEDLEMSMØTE

Skjønner vi konsekvensene av den nye sikkerhetsloven?

Sted: Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
Tid: 25. april kl. 17:00

Regjeringen har blitt kraftig kritisert for mangelfullt sikkerhetsarbeid av Riksrevisjonen, basert på kravene i sikkerhetsloven. Samtidig er en ny sikkerhetslov vedtatt i rekordfart og iverksatt ved inngangen til 2019. Den nye loven har et bredere virkeområde enn den forrige; i tillegg til kritiske objekter skal den også gjelde for kritisk infrastruktur og «grunnleggende nasjonale funksjoner». Spørsmålene som kan stilles er mange:

 • Blir det lettere eller vanskeligere å følge den nye sikkerhetsloven? Må regjeringen vente seg nye runder med Riksrevisjonen?

 • Hvilke hensyn skal avgjøre hvor listen skal ligge - hva er kritisk viktig og hva er sikkert nok?

 • Hvordan påvirker loven samfunnet, ikke minst næringslivet?

 • Blir sikkerhetsarbeidet mindre detaljregulerende og mer basert på risiko?

 • Legger loven opp til en god avveining mellom sikkerhet og andre hensyn?

Sjefsforsker ved Forvarets forskningsinstitutt (FFI) Kjell Olav Nystuen har arbeidet med sikkerhet og informasjonssikkerhet siden 80-tallet. Han har gjennomført en rekke risikoanalyser og studier av overordnede nasjonale sikkerhetsproblemstillinger, og har lang erfaring med de utfordringene og dilemmaene sikringsarbeid ofte medfører. Nystuen deltok som fagperson i prosjektgruppen som utarbeidet lovproposisjonen.

Sikkerhetsdirektør i Telenor Hanne Tangen Nilsen vil holde en forberedt kommentar. Én ytterligere kommentator vil bli invitert.

Påmelding skjer på epost til sekretariat@nafnet.no innen onsdag 24. april. Arrangementet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza. Det bes presisert hvis påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

MEDLEMSMØTE

Norsk forvaltningsspråk: Bedre eller verre enn sitt rykte?

Sted: Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
Tid: 3. april kl. 17:00

I 2009 startet en omfattende offentlig satsning på å gjøre språket i staten klarere. Ti år senere er Norge et foregangsland og inntar en internasjonal lederrolle på dette feltet. Men har vi fått det til her på berget? Vet vi hva som skal til? Finnes det grenser for hvor lettfattelig forvaltningsspråket kan og bør være? Og er det egentlig mulig å forene innbyggernes behov for kortfattet, klar informasjon og forvaltningens behov for å skrive presist og utfyllende?

Seksjonssjef Margrethe Kvarenes leder Språkrådets arbeid med språk i skole og offentlig forvaltning. Hun har i mange år vært en sentral person i det statlige klarspråkarbeidet og er nylig valgt til president i den internasjonale organisasjonen Plain Language Association International (PLAIN), som fremmer klart språk i alle verdenshjørner. Kvarenes har tidligere arbeidet i Utenriksdepartementet og som mellomleder ved EFTA-sekretariatet i Brussel og har utstrakt erfaring fra nasjonale og internasjonale styrer og råd.

Ellen Hov Aanæs, seksjonssjef i NAV, og Johan Tønnesson, professor ved Universitetet i Oslo, holder forberedte kommentarer. Aanæs er seksjonssjef for Samhandlingsseksjonen i Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har jobbet med klarspråk i staten i mange år, både i Moderniseringsdepartementet, Difi, Landbruksdirektoratet og nå i NAV. Aanæs sitter i Språkrådets fagråd for forvaltning og skole.

Tønnesson er professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.LHan arbeider med forskning, undervisning og formidling om sakprosa - både forlagsutgitt, litterær sakprosa og funksjonell sakprosa - fra stortingsmeldinger via aviser til stillingsannonser.

Påmelding skjer på epost til sekretariat@nafnet.no innen tirsdag 2. april. Arrangementet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza. Det bes presisert hvis påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

ÅRSMØTE

Årsmøte vil omhandle ledelse og ytringsfrihet og holdes av Robert Mood

Sted: Det Norske Vitenskapsakademi
Tid: 14. mars kl. 18:00

Mood er generalsekretær i Norges Røde Kors og pensjonert general. Han har vært generalinspektør for Hæren og var i 2012 sjef for FNs observatørstyrke i Syria (UNSMIS) etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO). Mood ble tildelt Fritt Ords Pris i 2016 «for å ha vist stort ytringsmot».

 

Mer info om påmelding og program sendes i egen innkalling.

NYTTÅRSFOREDRAGET

Fag og politikk i staten: Har ekspertene for stor makt?

Sted:Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
Tid: 28. januar kl. 17:00

Alle er enige om at faglige hensyn er viktige i utformingen av offentlig politikk. Men fag er også makt. Økonomer, jurister og andre profesjoner legger premissene for offentlige beslutninger på en rekke områder. Hva er grunnlaget for ekspertenes innflytelse i det norske styringssystemet? Har staten blitt et økonomvelde? Er det på tide å revurdere ekspertenes plass i beslutningsprosessen?
 

Nyttårsforedraget holdes av Johan Christensen, som vil innlede basert på sin forskning, særlig doktorgradsavhandlingen "The Power of Economists within the State" (Stanford University Press). Christensen er ansatt ved Universitetet i Leiden, men er også tilknyttet-EUREX-prosjektet om norske NOU-er ved ARENA Senter for europaforskning, UiO.

Nyttårsforedraget kommenteres av den erfarne byråkraten-Petter Skarheim, som er departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Skarheim er utdannet siviløkonom og har tidligere vært direktør i Utdanningsdirektoratet, spesialutsending ved den norske OECD-delegasjonen i Paris, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet og avdelingsdirektør i Finansdepartementet.

 

Påmelding-skjer på epost til sekretariat@nafnet.no innen søndag 27. januar. Arrangementet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza. Det bes presisert hvis påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

bottom of page