top of page

OM FORBUNDET

Det nordiske administrative forbund ble etablert i 1918 og har som formål å føre embets- og
tjenestemenn i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige sammen, for gjennom møter, foredrag og
på annen måte å gjøre dem nærmere kjent med disse landenes administrative forhold og gi dem
anledning til å drøfte administrative spørsmål av alminnelig interesse, og, i den utstrekning det kan
skje, å virke for enhet og reformer innenfor landenes offentlige utvikling.


Den norske avdeling skal også være et nasjonalt forum for de norske medlemmer til drøfting av
spørsmål som gjelder offentlig forvaltning. Avdelingen skal herunder være oppmerksom på den rolle
som norsk forvaltning spiller i samfunnsstyringen nasjonalt og internasjonalt, og ta opp forvaltningens
rammer, mål og virkemidler, organisasjon, arbeidsmiljø m.m. til drøfting i møter eller på annen
hensiktsmessig måte. Forbundets lover ser du nederst på denne siden.


Det nordiske administrative forbund er et treffsted for ansatte i det offentlige på tvers av fag,
forvaltningsnivå og statsmakter. Forbundet arbeider på tvers av de nordiske grensene og forbundet
har jevnlige treff hvor trender og politikk som påvirker offentlig ledelse og administrasjon diskuteres og
erfaringer deles.

om forbundet.png

Medlemsmøtene i den norske avdeling av forbundet avholdes i Oslo tre ganger i halvåret. Møtene holder et høyt faglig nivå med temaer som er aktuelle og har bred offentlig interesse. Foredragsholdere og innledere er premissleverandører i den offentlige debatt. Møtene avsluttes med sosial samling.
 
Den norske avdeling ledes av divisjonsdirektør i divisjon for analyse og kunnskapsgrunnlag i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Kristine Offerdal. Oversikt over styrets medlemmer finnes her.

Nordisk Administrativt Tidsskrift – verdens eldste administrative tidsskrift – blir gjort tilgjengelig for medlemmene tre ganger i året. Artiklene spenner over et vidt register av aktuelle samfunnstemaer og er skrevet av nordiske forfattere.
 
De fellesnordiske konferansene avholdes hvert tredje år og varer to til tre dager. Konferansene gir en god mulighet for å få faglige impulser og knytte kontakter med andre fra hele Norden. De forrige konferansene ble avholdt i Reykjavik i september 2018, i Stockholm i september 2015, i Åbo i august 2012 og i Tromsø i mai 2010.

Den norske avdeling har ca. 430 medlemmer fra lokal og sentral forvaltning, domstolene, Stortingets administrasjon, universiteter, høyskoler mv. Medlemskontingenten er 450 kroner.

Vi har også 10 institusjonsmedlemmer fra offentlig sektor. Ved innvilget institusjonsmedlemskap vil alle ansatte i virksomheten kunne delta kostnadsfritt på alle våre arrangementer. Kontigent for institusjonsmedlemskap er 7000 kr for virksomheter med færre enn 100 ansatte, og 15,000 kr for virksomheter med flere enn 100 ansatte.

Spørsmål om enkeltmedlemskap og institusjonsmedlemskap kan rettes til sekretariatet på sekretariat@nafnet.no.

LOVER FOR DEN NORSKE AVDELING

§ 1 (Formål)

Den norske avdeling av Det nordiske administrative forbund er underlagt Forbundets lover.

Det nordiske administrative forbund har til formål å føre embets- og tjenestemenn i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige sammen, for gjennom møter, foredrag og på annen måte å gjøre dem nærmere kjent med disse landenes administrative forhold og gi dem anledning til å drøfte administrative spørsmål av alminnelig interesse, og, i den utstrekning det kan skje, å virke for enhet og reformer innenfor landenes offentlige utvikling.

Den norske avdeling skal også være et nasjonalt forum for de norske medlemmer til drøfting av spørsmål som gjelder offentlig forvaltning. Avdelingen skal herunder være oppmerksom på den rolle som norsk forvaltning spiller i samfunnsstyringen nasjonalt og internasjonalt, og ta opp forvaltningens rammer, mål og virkemidler, organisasjon, arbeidsmiljø m.m. til drøfting i møter eller på annen hensiktsmessig måte.

 

§ 2 (Medlemmer)

Adgang til å bli medlem av den norske avdeling har ansatte med administrative eller dømmende oppgaver i den offentlige virksomhet.

Videre kan lærere ved universiteter og høyskoler bli medlem.

I tvilstilfelle avgjør styret hvem som kan være medlem etter første og annet ledd.

Styret kan også tillate at andre blir medlemmer dersom slikt medlemskap antas i særlig grad å kunne fremme forbundets formål.

§ 3 (Årsmøte)

Avdelingen avholder årsmøte innen utgangen av april måned hvert år.

Årsmøtet forelegges styrets årsberetning og regnskap til godkjenning, og forelegges revisors beretning.

Årsmøtet velger med alminnelig flertalleder og medlemmer til styret, samt valgkomite og revisor. Lederen velges for ett år. De øvrige velges for to år.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten etter forslag fra styret.

 

§ 4 (Styret)

Avdelingen ledes av et styre på ti medlemmer. Minst seks personer må delta i behandlingen av en sak for at styret skal være beslutningsdyktig.

 

§ 5 (Valgkomiteen)

Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet for to år. Valgkomiteen trer sammen i god tid før årsmøtet og fremmer skriftlig forslag til styrets leder, styremedlemmer og revisor. Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra styret. 

 

§ 6 (Sekretær og redaktør)

Avdelingens sekretær og den norske avdelings redaktør til Nordisk Administrativt Tidskrift utpekes av styret for to år om gangen. Styret fastsetter godtgjørelse til sekretær og redaktør.

 

§ 7 (Endringer)

Forslag til endringer i avdelingens lover må settes fram til styret senest innen utgangen av kalenderåret for å bli behandlet på neste årsmøte.

 

§ 8 (Ikrafttreden)

Disse lover trer i kraft 9. mars 1978.

 

Disse lover ble sist endret 17. mars 2022. Endringene trådte i kraft samme dato.

bottom of page