top of page

TIDLIGERE MEDLEMSMØTER

2015

FØRJULSFOREDRAG

«Den hatefulle kjærligheten» - forholdet mellom sentrum og periferi sett gjennom forskjellige briller over 60 år

Leif Arne Heløe holder årets førjulsforedrag med tittelen: «Den hatefulle kjærligheten» - forholdet mellom sentrum og periferi sett gjennom forskjellige briller over 60 år. Han vil belyse tautrekkingen mellom 
forvaltningsnivåene og den evigvarende striden mellom sentrum og periferi. Heløe har blant annet vært fylkesmann, statsråd, ordfører, fylkestingsmedlem, forskningsrådsdirektør og professor.

Leif Arne Heløe (f. 1932) har bl.a. vært sosialminister i regjeringen Willoch (1981-1986), fylkesmann i Troms (1991-2000) og professor i samfunnsodontologi ved Universitetet i Oslo (1975-1988). Siden 2001 har Heløe vært tilknyttet Norsk institutt for by- og regionforskning. I 2014 ble Heløe utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sitt fremragende samfunnsgavnlige virke.

MEDLEMSMØTE

Høgsterett og demokratiet 200 år: Høgsterett si plass som statsmakt i det 20. og 21. århundret

Professor Jørn Øyrehagen Sunde vil fortelle om utviklingen av Høyesteretts rolle som statsmakt særlig de siste 50 årene. Han tar for seg sentrale utviklingstrekk, slik som Høyesteretts utvikling fra tvisteløser til prejudikatsdomstol, forholdet mellom Høyesteretts dømmende virksomhet og lovgivningsmakten, og rettens internasjonalisering, blant annet gjennom EØS-rettens og de internasjonale menneskerettighetenes inntog i Høyesteretts praksis.

Sunde er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter av tredje bind av verket om Høyesteretts historie, som tar for seg perioden 1965–2015. Dette bindet kom ut i år, som ledd i feiringen av Høyesteretts 200-årsjubileum.

Sunde har en svært omfattende produksjon. Han fikk i 2013 Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling. Juryen begrunnet sitt standpunkt med Sunde «sitt uvanlege talent og sin nesten umenneskelege kapasitet til formidling av det fagfeltet innanfor rettsvitskapen som ligg han på hjartet: Rettshistoria».

MEDLEMSMØTE

Styring og ledelse – erfaringer som toppleder i staten

Joakim Lystad, tidligere arbeids- og velferdsdirektør og tidligere administrerende direktør for Mattilsynet, innleder med tittelen Styring og ledelse – erfaringer som toppleder i staten.

Spørsmål om hvordan statlige virksomheter bør styres og ledes har vært omdiskutert, blant annet i kjølvannet av Gjørv-kommisjonens kritikk av ledelse og styring av politiet. En del av utfordringsbildet er at digitaliseringen av statlige virksomheter møter utfordringer i form av kostnadssprekk og manglende realisering av gevinster. Dagens regjering har igangsatt et program for bedre styring og ledelse, der det er fastsatt en ny lederplakat om lederes ansvar for å oppnå resultater. Som en del av programmet arbeides det med å redusere aktivitets- og detaljstyring av statlige virksomheter, noe vi har sett en økende tendens til i de senere år. Regjeringen vil i stedet sette overordnede mål og prioriteringer, i kombinasjon med tydelige krav til resultater. Hva er god ledelse og styring i etatene, og hva er god ledelse og styring i og fra departementene?

MEDLEMSMØTE

Embetsverk og politikere – likheter, forskjeller og utviklingstrekk i de nordiske landene

Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus ved Universitetet i Århus, vil innlede om forhold mellom fag og politikk/embetsverk og politikere i de nordiske landene. I sitt foredrag vil han spesielt fokusere på departementene, og si noe om forskjeller og likhetstrekk mellom de nordiske landene. Et viktig tema i fremstillingen vil være utviklingstrekk i forholdet mellom politikere og embetsverk, og hvilke utfordringer utviklingen stiller forvaltningen overfor.

ÅRSMØTE

Høyesterett 200 år

Etter årsmøtesakene holder Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved UiB, det tradisjonelle årsmøteforedraget, med temaet "Høgsterett og demokratiet 200 år – Høgsteretts kompetanse under ulike politiske forhold og samfunnsforhold".

Sunde er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter av tredje bind av verket om Høyesteretts historie, som tar for seg perioden 1965–2015. Dette bindet kommer ut i 2015 – året for feiringen av Høyesteretts 200-årsjubileum.

Sunde har en svært omfattende produksjon. Han fikk i 2013 Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling. Juryen begrunnet sitt standpunkt med Sunde «sitt uvanlege talent og sin nesten umenneskelege kapasitet til formidling av det fagfeltet innanfor rettsvitskapen som ligg han på hjartet: Rettshistoria».

Årsmøtet avsluttes med middag.

NYTTÅRSFOREDRAG

Har Riksrevisjonens rapporter noen effekt på forvaltningen – og til hvilken pris?

Riksrevisjonen er en viktig del av systemet for å holde forvaltningen til ansvar for bruken av fellesskapets penger. Revisjonen har en forebyggende rolle ved at offentlig ansatte vet at Riksrevisjonen kan se dem i kortene. De siste årene har Riksrevisjonen vokst i antall ansatte, og forvaltningsrevisjon har økt i betydning som redskap i revisjonens arbeid. Men bidrar forvaltningsrevisjon til læring i forvaltningen, eller blir det først og fremst et politisert verktøy for Stortinget? Og hvis det bidrar til læring – til hvilken pris?

Post.doc. Kristin Reichborn-Kjennerud ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil innlede om temaet, med utgangspunkt i sin doktorgradsavhandling (se nærmere om avhandlingen).

Spesialrådgiver (og tidligere departementsråd) i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle vil kommentere foredraget.

bottom of page